KTO SME

Spoločnosť INNATURA s.r.o. je novozaložená poradenská organizácia, poskytujúca komplexné informácie a poradenstvo subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore a v ďalších oblastiach regionálneho rozvoja.

Spoločnosť sa orientuje predovšetkým na poradenstvo v ekologickom poľnohospodárstve, kde poskytuje celkové poradenstvo súvisiace s prechodom na ekologické poľnohospodárstvo, hospodárením, administratívou, propagáciou a predajom bioproduktov a biopotravín.

Spoločnosť poskytuje poradenské služby pri uplatňovaní a realizácii predpisov a noriem súvisiacich so životným prostredím, zdravím ľudí, rastlín a zvierat, životnými podmienkami zvierat a bezpečnosťou potravín, vrátane plnenia požiadaviek krížového plnenia (Cross Compliance).

V oblasti čerpania prostriedkov z európskych a národných zdrojov poskytuje informácie a poradenstvo pri tvorbe a koordinácii projektov financovaných a spolufinancovaných z fondov Európskej únie v rámci programovacieho obdobia 2007-2013.

Hlavným cieľom spoločnosti je pomôcť pôdohospodárskym subjektom prispôsobiť sa normám modernej a kvalitnej výroby a optimalizovať hospodárenie a riadenie podnikov v súlade s environmentálnymi potrebami.